Monitoring

Dit hoodstuk beschrijft de methodologie van de ecologische monitoring en de historische en actuele resultaten. Input wordt geleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options

Broedvogels

De jaarlijkse broedvogelinventarisatie richt zich op een lijst van onderzochte soorten die belangrijk zijn voor het gebied. Onderzochte soorten zijn alle soorten van de bijlage I van de vogelrichtlijn, aangevuld met een groep aandachtsoorten. Deze soorten werden mee opgenomen omwille van het belang van het studiegebied voor deze soort op Vlaamse schaal, hun voorkomen op de Rode lijst of omwille van de indicatieve waarde die deze soorten hebben voor de toestand van de belangrijke broedvogelhabitats en hun broedvogelgemeenschap. Alle soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt werden mee in de lijst opgenomen.

Via de foto's vindt u een detailbespreking per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

De gedetailleerde cijfers met verspreiding van elke soort over de gebieden vindt u via de link onderaan deze pagina.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Soortbespreking
Override default section options

Aalscholver

Baardmannetje

Bergeend

Blauwborst

Bosrietzanger

Bruine Kiekendief

Cetti's Zanger

Dodaars

Gele Kwikstaart

Geoorde Fuut

Graspieper

Grutto

Ijsvogel

Kievit

Kleine Karekiet

Kleine Plevier

Kluut

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Krakeend

Kuifeend

Oeverzwaluw

Rietgors

Rietzanger

Roerdomp

Scholekster

Slobeend

Snor

Sprinkhaanzanger

Tafeleend

Tureluur

Veldleeuwerik

Waterral

Zomertaling

kleine Zilverreiger

Habitats

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde habitattypes op Rechterscheldeoever. Per habitat wordt ook het voorkomen en de evolutie van de bijhorende broedvogels besproken.

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options

Habitatrichtlijnsoorten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options

Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. Deze tellingen gebeuren in het kader van het Europese project rond midmaandelijkse watervogeltellingen, georganiseerd door Wetlands International. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank. 

Daarnaast worden bijkomende telgegevens van de onderzochte gebieden op Rechterscheldeoever mee verwerkt voor het bepalen van de maandmaxima. Alle tellingen zijn integrale tellingen van alle aanwezige watervogels.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options