Gebieden

Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over alle gebieden die onder het werkveld van de Beheercommissie vallen.

Gerealiseerde gebieden zijn gemarkeerd met een vlag.

Natuurkerngebieden moeten op een duurzame manier instaan voor het behalen van de natuurdoelen voor het ganse Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Een aantal van deze gebieden is reeds aangelegd, anderen worden in de komende jaren gerealiseerd.


Gebieden in bestemming haven/industrie/infrastructuur zijn bestaande natuurgebieden die op termijn verloren zullen gaan bij de verdere haveninbreiding. zodra de natuurkerngebieden functioneel zijn, kunnen deze gebieden opgegeven worden voor havenontwikkeling zonder impact op het behalen van de natuurdoelen.

Gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Infastructuur vormen een ondersteunend en verbindend netwerk tussen de natuurkerngebieden, en garanderen de opvang van beschermde soorten van de Habitatrichtlijn.

Overige natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden, die niet dienen te verdwijnen bij de verdere havenontwikkeling, maar die gezien hun kleine oppervlakte, langgerekte vorm of hoge verstoringsgraad niet als 'natuurkerngebied' beschouwd kunnen worden. 

In de tabel onder de kaart kan u de gebieden groeperen per compensatiedossier, per habitat/leefgebied, of per bestemming.